«ادغام یا کنترل بوروکراتیک نیروی کار تازه در فرانسه؟: مثال پناهندگان افغان جذب‌ شده در برنامۀ آموزشی «هوپ - Université de Picardie Jules Verne Accéder directement au contenu
Traduction Année : 2021

«ادغام یا کنترل بوروکراتیک نیروی کار تازه در فرانسه؟: مثال پناهندگان افغان جذب‌ شده در برنامۀ آموزشی «هوپ

Hope, une main-d’œuvre réfugiée à disposition ?

Résumé

طرح «اسکان، جهت‌دهی شغلی و کاریابی» که در این مقاله با نام اختصاری هوپ از آن یاد می‌کنیم، در سال 2015 با همکاری بخش دولتی و خصوصی فرانسه و با هدف «ادغامِ پناهندگان» از راه فعالیت اقتصادی و آموزش آنها به وجود آمد. این طرح برای نهادهای مرتبط یک بُرد است چرا که به این طریق در مراکز اسکان و پذیرش مهاجران، جاهایی را خالی می‌کنند ؛ برای شرکت ها هم که یک نیروی کار «اسیر» در اختیار خود دارند نیز بُرد است. اما برای پناهندگان یک سراب است، آنها در دام برنامه‌ای می‌افتند که آنان را در یک وضعیت شکننده و بی ثبات از نظر کاری و سکونت نگه می‌دارد
Le programme Hope est né, en 2015, d’un partenariat public-privé, avec pour objectif d’« intégrer les réfugiés » par l’activité économique, en les formant au préalable. Pari gagné pour les institutions qui ont ainsi libéré des places d’hebergement dans le dispositif national d’accueil, et pour les entreprises qui ont disposé d’une main-d’oeuvre « captive ». Mais miroir au alouettes pour les réfugiés pris au piège d’un programme qui les maintient dans la précarité professionnelle et résidentielle.
Fichier principal
Vignette du fichier
B_Keyhani_acku_risalah_hv640_5_a28_kaaf99_2015_w_version_auteur.pdf (2.5 Mo) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-03636704 , version 1 (11-04-2022)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03636704 , version 1

Citer

Behrouz Keyhani. «ادغام یا کنترل بوروکراتیک نیروی کار تازه در فرانسه؟: مثال پناهندگان افغان جذب‌ شده در برنامۀ آموزشی «هوپ. 2021. ⟨hal-03636704⟩
48 Consultations
31 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More